Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində FAKTOQRAFİYA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[lat. factum və yun. grapho – yazıram] kit. Faktların (olmuş hadisələrin) təhlil edilmədən, ümumiləşdirilmədən və ya bədii cəhətdən işlənilmədən təsvir edilməsi.
← FAKTİ́K

sif. [lat.] Gerçək, həqiqi, faktlara əsaslanan.

FÁKTOR →

[lat. factor – edən, düzəldən] Hər hansı prosesin, hadisənin gedişini şərtləndirən moment, fakt; amil.