Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində FAKTOR sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[lat. factor – edən, düzəldən] Hər hansı prosesin, hadisənin gedişini şərtləndirən moment, fakt; amil.
← FAKTOQRÁFİYA

[lat. factum və yun. grapho – yazıram] kit.

FAKTÓRİYA →

[lat.] 1. Avropa tacirlərinin müstəmləkə ölkələrində ticarət kontoru və yaşadıqları yer.