is. Kotanın, xışın torpaq layını altdan kəsən kəsici hissəsi. Alı kişi enib, şumdan gavahını çıxarıb xışın qulaqlı kötüyünə çaldı. S.Rəhimov. [Nəcəfalı:] Saxlayın, a bala, kotan ilişdi, gavahını qıracaqsınız. B.Bayramov.
← GAPLAMAQ

f. köhn. Söhbət etmək, danışmaq.

GAVALI →

is. Çəyirdəkli girdə, yaxud uzunsov sarı və ya bənövşəyi rəngli meyvə.