Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində HA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

əvəz.
1. Qeyri-müəyyən zaman və ya yer bildirir; hansı. Məşədi Əsgər dinməzsöyləməz qapıdan çıxıb yola düşdü.
Ha tərəfə getmək lazım olduğunu özü də bilmirdi. S.M.Qənizadə.
Ha zamandansa Məsmə eşitmişdi ki, dərmanların yaxşısı ələfiyyatdır. Mir Cəlal.

2. Bir şeyin davamlılığını bildirir; nə qədər.
Keçəl ha ağladı ki, qovunu ver, lotubaşı vermədi. Aşıq Qərib”.
…Ənvər ha fikirləşdi, Ayaza layiq və münasib bir cavab tapmadı. Mir Cəlal.
ha-ha, ha-ha-ha nida. Qəhqəhə, gülüş bildirmək üçün səs təqlidi söz kimi işlənir.
[Mübaşir Məmməd Musa kişiyə:] …Yoxsa bir gözləmən var, ay lotu! Ha-ha-ha! Yəqin gözləmən var. M.İbrahimov.

← HA

Nida kimi aşağıdakı mənalarda işlənir: a) saqındırma, xəbərdarlıq və ya əmr, tapşırıq bildirir, habelə diqqəti cəlb etmək üçün işlədilir

HA →

Ziddiyyət bildirən ədat – ki. Nə olsun, adımız olubdur qoçaq; Ceyran ha deyilik ovçudan qaçaq. H.K.Sanılı