bax ifçin. [Səttar:] Gözlərinin qırağına elə bil qara qaytan tutulub, dırnaqları ibçindir. P.Makulu.
← İBARƏT

[ər.] 1. Mütəşəkkil, düzəlmiş, tərtib olunmuş.

İBERLƏR →

is. [tar.] 1. İberiyanın əsas əhalisini təşkil edən qədim şərqi gürcü qəbilələri.