[fr.] Məhlulu soyudulduqda həlməşik hala keçən üzvi zülali maddə (texnikada, fotoqrafiyada, təbiətdə və s.-də işlənir).
← JE

“J” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.

JELATİNLƏŞDİRİLMƏ →

“Jelatinləşdirilmək” dən f.is.