is. [fr.] Meyvə şirələrindən hazırlanan həlməşik desert yeməyi.
← JELATİNLƏŞMƏK

f. kim. Üzvi zülali maddənin məhlulu soyuyaraq həlməşik halına düşmək.

JELONKÁ →

is. köhn. [rus] Keçmişdə: quyulardan neft çıxarmaq üçün işlədilən vedrəyə oxşayan uzunsov qab.