is. köhn. Jelonka ilə quyudan neft çəkən fəhlənin işi, peşəsi.
← JELONKAÇI

is. köhn. Keçmişdə jelonka ilə quyudan neft çəkən fəhlə.

JENŞÉN →

[çin.] bot. Uzaq Şərqdə bitən və kökündən təbabətdə istifadə edilən ot bitkisi.