Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində JEST sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[fr.]
1. Əl-qol hərəkəti.
2. məc. Nəzərə çarpdırmaq üçün görülən iş, edilən hərəkət.
← JENŞÉN

[çin.] bot. Uzaq Şərqdə bitən və kökündən təbabətdə istifadə edilən ot bitkisi.

JETÓN →

[fr.] 1. Metal nişan; medal. 2. Metal marka.