Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində JİRONDİST sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[fr. Dironde-dən] tar. Jironda partiyasının üzvü, jironda tərəfdarı.
← JİRONDÁ

[fr.] tar. XVIII əsrdə Fransa burjua inqilabı dövründə iri burjuaziyanın mənafeyini əks etdirən və əksinqilab tərəfinə keçmiş olan siyasi qruplaşma [Fransanın Jironda (Dironde) departamentinin adından].

JİROVKÁ →

[rus. ital. giro-dan] mal. Qarşılıqlı borcun ödənilməsi haqqında haqqhesab əməliyyatı və bu əməliyyat üçün əsas olan sənəd.