[lat.] kim.
1. Sink filizlərinin tərkibində olan gümüşü-ağ yüngül metal; kimyəvi element.
2. Müxtəlif çalarları olan süni sarı boya.
← KADÉT₂

[rus.] 1905-ci ildə çar Rusiyasında yaradılmış, imperialist burjuaziyanın başlıca partiyası olan konstitusion-demokratik partiyanın üzvü, ya tərəfdarı.

KADR₁ →

[fr.] Kino və ya fotolentində ayrıayrı şəkil, səhnə.