[fr.] Kino və ya fotolentində ayrıayrı şəkil, səhnə. Kinolentində şəkil hərəkətsiz kadrlardan ibarətdir. // Kinofilmindən ayrıca bir səhnə, epizod.
← KÁDMİUM

[lat.] kim. 1. Sink filizlərinin tərkibində olan gümüşü-ağ yüngül metal; kimyəvi element.

KADR₂ →

[fr.] 1. Qoşun hissələrinin sülh zamanı tərxis edilməyən daimi heyəti.