Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində BABİLLİLƏR sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

cəm, tar. Qabaq Asiyada ən qədim (e.ə. V-I əsrlərdə) dövlətlərdən biri olan Babilistanın əhalisi.
← BABİLİK, BABILIQ

is. [xüs. is.-dən] 1. Babi məzhəbi; XIX əsrin ortalarında İranda “Bab” təxəllüslü Mirzə Əli Məhəmməd adlı bir şəxs tərəfindən təsis edilmiş dini təriqət.

BABİZM →

bax babilik.