Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində BABİZM sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

bax babilik.
← BABİLLİLƏR

cəm, tar. Qabaq Asiyada ən qədim (e.ə. V-I əsrlərdə) dövlətlərdən biri olan Babilistanın əhalisi.

BABLAŞMA →

“Bablaşmaq”dan f.is.