LİBERALİZM

[lat.]
1. Feodal təhkimçilik dövründə və burjua inqilabları zamanı burjuaziya üçün azadlıq tələb edən, onun siyasi hakimiyyəti qurulduqdan sonra isə son dərəcə mürtəce bir mahiyyət kəsb edən siyasi cərəyan.
2. köhn. Azadfikirlilik.
3. məc. dan. Lüzumsuz yumşaqlıq, rəhmdillik, mərhəmət göstərmə; güzəştə getmə, yumşaqlıq göstərərək zərərli bir işə yol vermə. İmtahan sessiyasında heç bir liberalizmə yol verilməməlidir.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

LİBERALİZM сущ. либерализм: 1. идеологическое и политическое течение, объединяющее сторонников парламентского строя, широких политических свобод и свободы предпринимательства 2. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan