Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində NA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

... [fars.] Sözlərin (əsasən isimlərin və sifətlərin) əvvəlinə gətirildikdə inkar və yoxluq mənasında sifət düzəldən və -sız/-siz, -suz/-süz mənasını verən şəkilçidir; məs.: naümid, nabələd, nalayiq, naməlum, naəlac və s.
← N

1. Azərbaycan əlifbasının iyirminci hərfi.

NAAVAND →

sif. və zərf [fars.] Avand olmayan, qolay olmayan, qolaysız.