Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində NAÇAQLAMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

f. Xəstələnmək, azarlamaq. Gecə Şeyxin yanından mürəxxəs olandan sonra, eşşək səhrada naçaqlayıb vəfat elədi. E.Sultanov.
← NAÇAQLAMA

“Naçaqlamaq”dan f.is.

NAÇAQLIQ →

bax nasazlıq 1-ci mənada.