Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində NURLANMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

f. İşıqlanmaq, parlamaq.
Üfüqlər bahar günəşinin ilk şəfəqləri ilə nurlanıb aydınlaşır. M.Rzaquluzadə.

← NURLANMA

“Nurlanmaq”dan f.is

NURLANMIŞ →

f.sif. İşıqlanmış, işıq almış, işıq gəlmiş. Maya … ilahi məhəbbət duyğularının işığı ilə nurlanmış gözlərilə Qaraşı süzdü