Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində OBLAST sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [rus.] Çoxölçülü fəzanın və ya metrik fəzanın yalnız daxili nöqtələrindən ibarət olan əlaqəli çoxluğu.
← OBERTÓN

[alm. Obertone] mus. Əsas tona xüsusi çalarlıq, tembr verən əlavə ton.

OBLİQÁSİYA →

is. [lat.] Qiymətli kağızların bir növü.