zərf Qərəzsizcəsinə, bitərəfcəsinə. Obyektivcəsinə təhqiqat aparmaq.
← OBYEKTİ́V₂

[lat.] Optik cihazın, baxılan və ya fotoşəkli çəkilən şeyə yönəldilmiş bir və ya bir neçə linzadan ibarət hissəsi.

OBYEKTİVİ́ZM →

[lat.] 1. B a x obyektivlik 2-ci mənada. 2.