Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində OBYEKTİVLİK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is.
1. Bir şeyin şüurdan asılı olmayaraq müstəqil bir obyekt kimi mövcud olması. Xarici aləmin obyektivliyi.
2. Qərəzsizlik; bir şeyə qiymət verərkən bitərəflik göstərmə. Mühakimənin obyektivliyi.
← OBYEKTİVİ́ZM

[lat.] 1. B a x obyektivlik 2-ci mənada. 2.

OCAQ →

is. 1. Xörək bişirmək, su, yaxud evi qızdırmaq üçün bir tərəfi açıq, üç tərəfi daşdan, kərpicdən hörülmüş kiçik tikili; ümumiyyətlə, od yandırmaq üçün yer.