Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində RADİASİYA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[ lat. ]
1. Hər hansı bir cismin elektromaqnit dalğaları şüalandırması; cismin buraxdığı elektromaqnit şüa enerjisi. Günəş radiasiyası.
2. Bir şeyin mərkəzdən ətrafa şüa şəklində yayılması.
← RADİÁL

[lat.] Radius istiqamətində yerləşən. Radial simmetriya

RADİÁTOR →

[lat. radiare – şüa buraxmaq] 1. Motorda suyu soyudan cihaz. Təyyarənin radiatoru. Avtomaşının radiatoru