Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində RADİATOR sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[ lat. radiare – şüa buraxmaq]
1. Motorda suyu soyudan cihaz. Təyyarənin radiatoru. Avtomaşının radiatoru.
2. İçərisində isti su və ya buxar hərəkət edən borular sistemindən ibarət qızdırıcı cihaz. Su radiatoru. Buxar radiatoru.
← RADİÁSİYA

[lat.] 1. Hər hansı bir cismin elektromaqnit dalğaları şüalandırması; cismin buraxdığı elektromaqnit şüa enerjisi

RADİKAL →

[lat.] 1. Radikallar partiyasının (sol siyasi partiyalardan birinin) üzvü, yaxud onun tərəfdarı olan şəxs (bu partiyaların proqramında dövlət çərçivəs