Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində RADİKAL sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[ lat. ]
1. Radikallar partiyasının (sol siyasi partiyalardan birinin) üzvü, yaxud onun tərəfdarı olan şəxs (bu partiyaların proqramında dövlət çərçivəsində və onun mənafeyinə uyğun olaraq demokratik islahat irəli sürülür).
2. İfrat siyasi görüşlər, qəti hərəkət və tədbirlər tərəfdarı.
← RADİÁTOR

[lat. radiare – şüa buraxmaq] 1. Motorda suyu soyudan cihaz. Təyyarənin radiatoru. Avtomaşının radiatoru

RADİKAL₁ →

[lat. radicalis – kök] 1. riyaz. Kökalma əməliyyatını, eləcə də kökalmanın nəticəsini göstərən işarə ( )