Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində RADİKALİZM sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[ lat. ]
1. Dövlətin mənafeyi çərçivəsində demokratik islahat həyata keçirməyi tələb edən siyasi cərəyan; radikalların (bax radikal2 1-ci mənada) dünyagörüşü, onların həyata keçirdikləri siyasət.
2. Nəzəri və təcrübi məsələlərin (xüsusən siyasi məsələlərin) həllində əsaslı qəti üsulların tətbiqi və bu üsulların müdafiə edilməsi.
← RADİKAL₃

sif. [lat.] Köklü, əsaslı, qəti, çox təsirli. Radikal tədbirlər. Radikal dəyişikliklər

RADİKULİ́T →

[lat. radicula – rişə] tib. Haram iliyi (onurğa beyni) kökcüklərinin iltihabı