Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində RADİO sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[lat. radio – şüalandırıram]
1. Elektrik enerjisinin rabitə, radioverilişi, televiziya, radioteleqrafiya, radiolokasiya və s. məqsədlə məftilsiz olaraq elektromaqnit dalğaları şəklində uzaq və yaxın məsafələrə verilməsi və qəbulu.
2. Bu dalğalar vasitəsilə verilən siqnallar, səslər, radio və televiziya verilişi proqramları və s. Radioya qulaq asmaq.
3. Radioqram. Moskvadan indicə radio alınmışdır. Paroxoddan hava haqqında radio alındı.
4. dan. Radiostudiya. Radioda işləmək.
5. dan. Radioqəbuledici, reproduktor. Yeni markalı radio. radio... [lat. radiare – şüalanmaq, şüa buraxmaq, radius – şüa] Mürəkkəb sözlərin birinci hissəsi olub aşağıdakı mənalarda işlənir: 1) radioya aid olan, radio ilə bağlı olan; məs.: radioklub, radioteleqram; 2) radiuma, radioaktivliyə, radiasiyaya aid olan; məs.: radioelement, radioizotoplar və s.
← RADİKULİ́T

[lat. radicula – rişə] tib. Haram iliyi (onurğa beyni) kökcüklərinin iltihabı.

RADİOAKTİV →

sif. [lat. radiare – şüalanmaq və activus – fəal] Radioaktivliyə aid olan, radioaktivlik xassəsinə malik olan.