Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində RADİOBİOLOGİYA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[ lat. radiare, yun. bios və logos] Radioaktiv şüalanmanın orqanizmə təsirini öyrənən elm sahəsi.
← RADİOAKTİVLİK

is. Atom nüvələrinin nüvə hissəcikləri və ya qamma-kvantlar buraxaraq özbaşına və ya süni surətdə parçalanması (bu proses nəticəsində ilkin nüvələrdən

RADİOELEKTRÓNİKA →

[lat. radiare və elektron] Elmin, radiotexnika və elektrotexnika əsasında inkişaf etmiş müxtəlif sahələrinin kompleksinin adı