Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində RADİOELEKTRONİKA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[ lat. radiare və elektron] Elmin, radiotexnika və elektrotexnika əsasında inkişaf etmiş müxtəlif sahələrinin kompleksinin adı.
← RADİOBİOLÓGİYA

[lat. radiare, yun. bios və logos] Radioaktiv şüalanmanın orqanizmə təsirini öyrənən elm sahəsi

RADİOKİMYA →

[lat. radiare və ər. əlkimya] Kimyanın, radioaktiv maddələrin fiziki-kimyəvi və kimyəvi xassələrini öyrənən sahəsi