Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində RADİOKİMYA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[ lat. radiare və ər. əlkimya] Kimyanın, radioaktiv maddələrin fiziki-kimyəvi və kimyəvi xassələrini öyrənən sahəsi.
← RADİOELEKTRÓNİKA

[lat. radiare və elektron] Elmin, radiotexnika və elektrotexnika əsasında inkişaf etmiş müxtəlif sahələrinin kompleksinin adı

RADİOQƏBULEDİCİ →

is. Radiodalğaların enerjisini tutmaq, onu başqa şəklə salmaq və istifadə etmək üçün aparat, cihaz