Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində RADİOQƏBULEDİCİ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Radiodalğaların enerjisini tutmaq, onu başqa şəklə salmaq və istifadə etmək üçün aparat, cihaz.
← RADİOKİMYA

[lat. radiare və ər. əlkimya] Kimyanın, radioaktiv maddələrin fiziki-kimyəvi və kimyəvi xassələrini öyrənən sahəsi

RADİOQRAM →

[lat. radiare və gramma] Radioteleqraf vasitəsilə verilən məlumat