Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində RADİOLA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[ lat. radiare] Qrammofon vallarını çaldırmaq üçün qurğusu olan radio cihazı. Radiolanı işə salmaq. Yeni markalı radiola.
← RADİOQRAM

[lat. radiare və gramma] Radioteleqraf vasitəsilə verilən məlumat

RADİOLAŞDIRILMA →

“Radiolaşdırılmaq” dan f.is