Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində SABİTQƏDƏM sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. [ər.] Sözünün, fikrinin, vədinin üstündə möhkəm duran, sözündən, vədindən dönməyən; səbatlı, möhkəm. Zahid, ramazanda mənə bu tövbəni verdin; Get, başın üçün, tövbədə sabitqədəməm mən. S.Ə.Şirvani. Mən öz əhd-peymanımda möhkəm və sabitqədəməm. M.F.Axundzadə. Sabitqədəm olsaydı əgər yari-vəfadar; Aşiq dəxi qaçmazdı bəladan, dayanardı. M.Ə.Sabir.
← SABİT

sif. [ər.] 1. Hərəkət etməyən, hərəkətsiz, daim bir qərarda duran (qalan), dəyiş- məyən, tərpənməz; daimi.

SABİTLƏŞDİRİLMƏ →

“Sabitləşdirilmək”- dən f.is.