is. Tabe olma, asılılıq, tabeiyyət. _ Tabelik göstərmək – tabe olmaq. Tabeliyində olmaq – birindən asılı vəziyyətdə olmaq, sərbəst olmamaq. Tabeliyində saxlamaq – özündən asılı vəziyyətdə saxlamaq, sərbəstlik verməmək. Əri Həmzədən başqa hamını, öz tabeliyində saxlamaq istəyib, buna da müvəffəq olan Əminənin gərək indi də əmri yerinə yetə idi. Ə.Əbülhəsən.
← TABELİ

sif.: tabeli mürəkkəb cümlə qram. – budaq cümləsi baş cümləyə tabe olan mürəkkəb cümlə; məs.

TABESİZ →

sif.: tabesiz mürəkkəb cümlə qram. – iki və daha artıq müstəqil cümlədən düzələn mürəkkəb cümlə; məs.

Həmin söz digər lüğətlərdə: