sif.: tabesiz mürəkkəb cümlə qram. – iki və daha artıq müstəqil cümlədən düzələn mürəkkəb cümlə; məs.: Hava tutqunlaşır, ətraf dumanlı bir pərdəyə bürünürdü. M.Hüseyn.
← TABELİK

is. Tabe olma, asılılıq, tabeiyyət. _ Tabelik göstərmək – tabe olmaq.

TABLAMA →

“Tablamaq”dan f.is.