f. Tab gətirmək, davam gətirmək, dözmək, tablamaq. [Bayram:] [Pərzadın] ölümünə heç vaxt razı ola bilmərəm və Tarverdiyə də arvad olmağına tablaşmanam! M.F.Axundzadə. [Rüstəm:] Bir az tablaş, səni dəmirçigilə köçürəcəyəm. S.Rəhimov.
← TABLAŞMA

“Tablaşmaq”dan f.is.

TABLI →

sif. Dözümlü, dayanıqlı, davam gətirən, davamlı.