Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TEMATİKA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[yun. thematike] Mövzular, mövzular məcmusu. Elmi əsərlərin tematikası. Ədəbiyyatda istehsalat tematikası.
← TEMATİ́K

sif. [yun.] Müəyyən mövzuya (temaya) aid.

TEMBR →

[fr. timbre] Hər bir səs və ya musiqi aləti üçün səciyyəvi olan xüsusi səs keyfiyyəti, səs çaları; ton.