Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TRAVMATOLOJİ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Travmatologiya”dan sif.
← TRAVMATOLÓGİYA

[yun. trauma və logos] Tibbin, travmatik zədələr və onları müalicə üsullarından bəhs edən şöbəsi.

TRAYEKTÓRİYA →

[lat. trajectus – hərəkət] Hərəkət edən hər hansı bir nöqtə və ya cismin fəzada cızdığı xətt.