Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TRED-YUNİON sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[ing. trade-union] İngiltərədə: həmkarlar ittifaqlarının adı.
← TRAYEKTÓRİYA

[lat. trajectus – hərəkət] Hərəkət edən hər hansı bir nöqtə və ya cismin fəzada cızdığı xətt.

TRED-YUNİONİ́ST →

[ing. trade-unionist] Tred-yunionizm tərəfdarı.