[fr.]
1. Maşında toxunmuş parça; toxuma. İpək trikotaj. // Belə parçadan hazırlanmış. Trikotaj kofta.
2. top. Belə parçadan hazırlanmış məmulat. İdman trikotajı.
← TRİKÓ

[fr.] 1. Üst paltar üçün naxışlı yun parça.

TRİKOTAJÇI →

is. Trikotaj sənayesi işçisi.