Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TRİQONOMETRİYA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[yun. trigonon – üçbucaq və metreo – ölçürəm] Həndəsənin, üçbucağın tərəfləri və bucaqları arasındakı münasibətləri öyrənən bəhsi. Düzxətli triqonometriya. Sferik triqonometriya.
← TRİQONOMETRİ́K

sif. [yun. trigonon və metreo] 1. Triqonometriyaya aid olan, triqonometriya ilə əlaqədar olan.

TRİLÓGİYA →

[yun.] Bir müəllifin ideya ümumiliyi və mövzu ardıcıllığı ilə birləşən üç ədəbi və ya musiqi əsəri.