Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində TRİLOGİYA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[yun.] Bir müəllifin ideya ümumiliyi və mövzu ardıcıllığı ilə birləşən üç ədəbi və ya musiqi əsəri. Əzizə Cəfərzadənin “Eldən-elə”, “Aləmdə səsim var mənim” və “Vətənə qayıt” trilogiyası.
← TRİQONOMÉTRİYA

[yun. trigonon – üçbucaq və metreo – ölçürəm] Həndəsənin, üçbucağın tərəfləri və bucaqları arasındakı münasibətləri öyrənən bəhsi.

TRİLYÓN →

[fr.] Min milyarda bərabər say.