Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÜÇARŞINLIQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. köhn. Üç arşın uzunluğunda olan.
← ÜÇAKTLI

bax üçpərdəli.

ÜÇARVADLI →

sif. köhn. Keçmiş məişətdə: üç arvadı olan, üç arvad saxlayan.