is. dan. Xəzinəsi üç patron tutan silah (tüfəng); üçaçılan. Fərman üçatılanı əlində atıb-tutdu. Ə.Abasov.
← ÜÇARVADLILIQ

is. köhn. Üç arvadı olma, üç arvad saxlama.

ÜÇATLI →

sif. Üç at qoşulmuş, üç at qoşulan. Üçatlı fayton.