Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÜÇATOMLU sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. Üç atomdan ibarət olan. Üçatomlu birləşmə.
← ÜÇATLI

sif. Üç at qoşulmuş, üç at qoşulan. Üçatlı fayton.

ÜÇAYAQ →

is. Üç ayaq üstündə duran şey (stol və s.