say. Bir neçə. Üç-beş manat pul. Üç-beş nəfər. Üç-beş günlük iş. – Gər nəsib olsa övdət eylərkən; Qalarız burda biz üçbeş gün. H.Cavid.
← ÜÇBAŞLI

sif. Üç başı, təpəsi olan. Üçbaşlı dağ.

ÜÇBƏNDLİ →

sif. ədəb. Üç bənddən ibarət olan. Üçbəndli şeir.