Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ÜÇCİLDLİ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. Üç cilddən ibarət olan; üçcildlik. Üçcildli “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”.
← ÜÇCƏRGƏLİ

sif. 1. Üç cərgə əmələ gətirən, üç cərgədə yerləşən.

ÜÇCİLDLİK →

1. B a x üçcildli. Üçcildlik “Rusca-azərbaycanca lüğət”.