sif.
1. Üç dil bilən, üç dildən istifadə edən.
2. Üç dildə tərtib olunmuş, üç dili ehtiva edən. Üçdilli lüğət.
← ÜÇDƏFƏLİK

sif. Üç dəfədə icra olunan, üç dəfədə həyata keçirilən. Üçdəfəlik yemək.

ÜÇDİŞLİ →

sif. Üç dişi olan. Üçdişli yaba.