Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində VAGÜZAR sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[fars.]: vagüzar etmək köhn. – həvalə etmək, tapşırmaq; birinin üzərinə, öhdəsinə qoymaq. [Şah:] İndi .. mən məcburam ki, səltənətdən əl çəkib, taxt-tacı bir kimsəyə vagüzar edim. M.F.Axundzadə. Hacı Səlim öz sağlığında cəmi pul və əmlakını öz arvadı Sənəm xanıma vagüzar edibdir. Ə.Haqverdiyev.
← VAGİRLİK

is. köhn. Vagirin işi. _Vagirlik etmək – başqası tərəfindən oxunan növhənin, mərsiyənin, yaxud nəğmənin son beytini təkrar etmək.

VAĞ →

is. 1. zool. Əsasən balıqla qidalanan uzundimdik quş.