Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində VAHİD sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[ ər. ]
1. sif. Ancaq bir, tək, yeganə. Onun vahid bir oğlu var.
– Kim döşünə döyər ki; Mən vahidəm, mən birəm! B.Vahabzadə.

2. sif. Ümumi, bir, birləşmiş. Vahid cəbhə.
3. is. Eynicinsli kəmiyyətləri ölçmək üçün qəbul edilmiş kəmiyyət, ölçü. Pul vahidi. Ölçü vahidi.
4. is. Bir tam təşkil edən şeyin müəyyən müstəqilliyə malik olan xüsusi hissəsi. Donanmanın döyüş vahidləri. Təsərrüfat vahidi.
← VAHƏSRƏTA

nida [ər.] klas. Həsrət, təəssüf bildirir. Vahəsrəta ki, bir sənəmi-bivəfa üçün; Rüsva olub cahanara əfsanəyəm yenə

VAHİDLİK →

is. 1. Təklik. Ürfan nəğməsi deyir Allah vahidliyindən; O böyük Xacə Hafiz süsləndirir ürfanı. Şəhriyar