Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində YABANILAŞMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

f. Vəhşiləşmək, yabanı hala düşmək; cırlaşmaq. [Çinar] Azərbaycanda yabanılaşmış şəkildə Zəngilan rayonunda, Bəsitçay ətrafında yayılmışdır və bəzək məqsədi ilə küçələrdə, yolların kənarında və s.-də becərilir. H.Qədirov.
← YABANILAŞMA

“Yabanılaşmaq”dan f.is.

YABI →

is. 1. Arıq, əldən düşmüş, yaraşıqsız at.